Фирмена политика

НАШАТА ПОЛИТИКА е да изградим отношение на взаимно уважение и доверие с нашия персонал, основаващ се на приноса на всеки към дружеството, на честността, откритостта и компетентността, да споделяме успехите с всички, които са го направили възможни. Постигаме я като комбинираме високата квалификация на специалистите, работещи при нас, с използването на висококачествени материали и инструментариум. Дългият и богат практически опит на нашите работници в областта на машинния и електро-монтаж, заварките и организаторските способности на техническите ръководители са доказани в отличното изпълнение на различните обекти, по които сме работили. Уважаваме нашите служители, тъй като те са най-ценният ни капитал. Стимулираме тяхното развитие и заедно вървим напред.

Ние, фирма „МЕТАЛИНВЕСТ РЕМКО” ЕООД, зачитаме факта, че опазването на околната среда е един от най-важните въпроси в управлението, на което и да е предприятие. Опазването на околната среда и здравето на хората, са сред приоритетите, на нашата фирма. С годините постоянно сме подобрявали условията на труд, взимайки пример от колеги в други страни  със силна икономика, защото знаем, че най-важното за нас са хората, работещи в нашата фирма. Нашите дейности, свързани с проектирането, производство и монтаж на стоманени  отговорни конструкции, които изискват добра подготовка и добре обучен персонал. За да се покрият тези изисквания, спазваме описаните по долу мерки:

  • При изработката на изделия от нашия обхват, се стремим към оптимизация на отпадните материали, които се получават в следствие на нашата работа
  • Ние вземаме предпазни мерки срещу потенциално замърсяване на околната среда с опасни вещества.
  • Спазваме всички европейски норми и правила, както и вътрешните разпоредби, приети от дружеството, включително вътрешно-фирмените правила за опазване на околната среда.
  • Повишаваме нивото на ангажираност на нашите работници и служители в нашата Политика за опазване на околната среда и подобряваме техните знания в сферата на опазването на околната среда.

В този смисъл, ръководството на „МЕТАЛИНВЕСТ РЕМКО” ЕООД, провежда активна и целенасочена политика в следните направления:

  • Извършване на периодичен екологичен преглед, свързан с анализ на въпросите по околната среда и въздействието върху нея при изпълнение на дейностите на дружеството и определяне, контрол и управление на аспектите на околната среда.
  • Контрол върху използването на природните ресурси, необходими за изпълнение на производствените дейности на дружеството.
  • Управление на оценените аспекти на околната среда, свързани с въздуха, водата, почвата, персонала и обществото.